הזמנה להגשת בקשה להיכלל במאגר היועצים לביצוע עבודות מקצועיות הדורשות ידע ומומחיות או יחסי אמון מיוחדים בתחומים שונים בפטור ממכרז- מועצה מקומית כפר כנא

מועצה מקומית כפר כנא מזמינה בזאת יועצים אשר עונים על כל תנאי הסף המפורטים באתר המועצה, להציע הצעות להיכלל במאגר היועצים לביצוע עבודות מקצועיות הדורשות ידע ומומחיות או יחסי אמון מיוחדים בתחומים שונים.

על הזמנה זו לא יחולו דיני המכרזים. המועצה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא ותהיה רשאית לנהל מו”מ עם מי ממגישי ההצעות ו/או אחרים.

למועצה שמורה הזכות לפעול בהתאם להוראות הנוהל אף בטרם חלוף מועד ההגשה ובתנאי הנוהל.

תנאי הסף ואופן הגשת הבקשה וטפסי הרישום מפורטים באתר המועצה המקומית http://kfarcana.muni.il

יש למלא את הבקשה להיכלל במאגר היועצים ולהגישה בליווי המסמכים הנדרשים עד ליום חמישי  ה- 01.03.2018 בשעה 13:00 בדואר אלקטרוני בלבד mancal.cana@gmail.com למנכ”ל המועצה מר אסלאם אמארה.

מצ”ב נוהלים להתקשריות ושיאלון לחשש ניגוד עניינים :

נהלים להתקשריות והגשת הצעות

שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים 

בכבוד רב,

מוגאהד עואודה – ראש המועצה

מועצה מקומית כפר כנא

21503